Wanneer je een dier adopteert uit onze opvang, geldende de volgende algemene plaatsingsvoorwaarden:

 1. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
 2. Koper zal het dieren houden en goed verzorgen conform de (opvoedings)adviezen (verder benoemd in deze voorwaarde) van verkoper en de wettelijke vereisten die voor de betreffende diersoort gelden.
  Koper zal zich in ieder geval onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of dierverwaarlozing en tevens zal koper, voor zover van toepassing, de wettelijke regels die gelden voor bedrijfsmatige fokkerij en-handel in acht zal nemen. Indien koper aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar hiervoor genoemde verplichtingen, dan kan dit voor verkoper een grond zijn de ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen. Aan de opvoedingsadviezen, betreffende honden, zijn de volgende aspecten gekoppeld;
  a. Een hond wordt minimaal twee maal daags de mogelijkheid gegeven om zich in de buitenlucht te ontlasten. De ruimte hiervoor dient een minimale oppervlakte van (25 m²) te hebben.
  b. Wanneer een muilkorfplicht is opgelegd, dient de koper zich te houden aan de periode waarvoor deze is opgelegd.
 3. Indien het dier een hond of een kat is, zal verkoper de geregistreerde identificatiechip van het betreffende dier laten overzetten op naam en adres van koper; verkoper draagt hiervan de eventuele kosten.
  Koper is zelf verantwoordelijk voor het laten aanpassen van de geregistreerde gegevens, in geval van verhuizing, verkoop, eigendomsoverdracht of overlijden van het dier. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper.
 4. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname en restitutie van de koopsom. Koper is verplicht onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen te geven.
 5. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper zijn eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 7 van deze voorwaarden gestelde.
 7. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, eenmalig kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen koper en verkoper overeengekomen dierenarts. Verkoper is gerechtigd ter zake informatie bij de dierenarts in te winnen en aan de hand daarvan te beslissen of er een vervolgbehandeling zal worden vergoed.
 8. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 9. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 10. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.